PostHeaderIcon 15.12.2016 - Konferencja Medyczne, biologiczne, techniczne i prawne aspekty wpływu PEM na środowisko

W dniu 15 grudnia 2016r. w Warszawie, odbyła się konferencja pt. Medyczne, biologiczne, techniczne i prawne aspekty wpływu pola elektromagnetycznego na środowisko (oceny, poglądy, harmonizacja).

Patronami konferencji, zorganizowanej przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, byli Minister Cyfryzacji oraz Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska otwiera konferencję PEM

Przez ostatnie kilkanaście lat obserwujemy ogromny rozwój radiowych systemów bezprzewodowych. Jednym z najbardziej widocznych są sieci telefonii komórkowej oraz sieci WiFi.

Mieszkańcy zwracają coraz większą uwagę na zanieczyszczenia pojawiające się w naszym środowisku, w tym promieniowanie radiowe (PEM) wytwarzane przez człowieka. Główna obawa sprowadza się do pytania, czy instalowane w ich otoczeniu nadajniki radiowe nie będą wpływać ujemnie na zdrowie obywateli. Zorganizowana konferencja koncentrowała się na tych zagadnieniach.

Konferencję otworzyło wystąpienie Ministra Cyfryzacji – Pani Anny Streżyńskiej, w trakcie którego zaakcentowała, iż zależy jej bardzo na tym, aby powstające sieci bezprzewodowe były projektowane z uwzględnieniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa. Działający przy Ministrze Zespół roboczy ds. PEM jest forum kontaktów i dyskusji organizacji społecznych, operatorów, naukowców i administracji.

Dr Dariusz Leszczyński omawiał swoje wieloletnie badania, prowadzone na Uniwersytecie Helsińskim, w zakresie wpływu promieniowania na organizmy żywe. Dr Masateru Ikehata przedstawił badania prowadzone w Instytucie badawczym Kolei Japońskich w zakresie oddziaływania pól na pasażerów pociągu na poduszce elektromagnetycznej. Podobne zagadnienia omawiał także prof. Eugeniusz Rokita z Collegium Medicum UJ.

Prof. Jarosław Kieliszek (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii) i prof. Paweł Bieńkowski (Politechnika Wrocławska) omówili szeroko metody prowadzenia pomiarów promieniowania elektromagnetycznego.

Rafał Pawlak z Instytutu Łączności przedstawił najnowsze normy, przyrządy oraz omówił szczegółowo metodykę i problemy występujące przy prowadzeniu szczegółowych pomiarów natężenia pól w sieciach komórkowych.

Tomasz Muda (POLKOMTEL) omówił szczegółowo proces projektowania sieci komórkowych, analizę bilansu łącza radiowego oraz różnorodne metody poprawy jakości łączności z aktywną minimalizacją mocy nadajników.

Drugą część spotkania zajęła dyskusja pomiędzy przedstawicielami nauki a uczestnikami konferencji. Omawiano sprawy przepisów, pomiarów, budowy sieci, lokalizacji nadajników a także wrażliwości ludzi na promieniowanie elektromagnetyczne.Rysunek7

Reasumując, należy powiedzieć, że jak do tej pory nie ma jednoznacznych dowodów na szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki, pod warunkiem zachowania granicznych (określonych normami) poziomów mocy. Polskie normy są jednymi z najostrzejszych w Europie i na razie nie ma wskazań naukowych do ich zmiany. Tym niemniej należy w dalszym ciągu prowadzić badania w zakresie oddziaływania PEM na organizm człowieka.

Szczegółowe relacje z poszczególnych wystąpień oraz dyskusji panelowej zawarte są poniżej. Pod zdjęciem kryje się film z danym wystąpieniem, a pod tytułem - prezentacja w formacie PDF. 

01AS

Otwarcie konferencji

wystąpienie Minister Cyfryzacji, Anny Streżyńskiej


02JZjpg

Otwarcie konferencji

wystąpienie Dyrektora IŁ, Jerzego Żurka

03DL
  Dariusz Leszczyński (University of Helsinki, Finlandia)

  pdf_icoCell Phone Radiation, Health Hazard and Precaution

  Promieniowanie telefonów komórkowych, zagrożenie zdrowia i ostrożność

  04AK
  Andrzej Krawczyk (PTZE, Politechnika Częstochowska, Wojskowy Instytut Medyczny)

  pdf_icoHistoria unormowania w obszarze pola elektromagnetycznego w Polsce i na świecie

  History of standarization in the area of electromagnetic field in Poland and in the world

  05TM
  Tomasz Muda (POLKOMTEL)

  pdf_icoProblemy w realizacji inwestycji telekomunikacyjnych w aspekcie ochrony przed polem elektromagnetycznym

  The problems in realization of telecommunication investments in aspect of the protection against electromagnetic field

  06PB
  Paweł Bieńkowski (Politechnika Wrocławska)

  pdf_icoPomiary pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości

  The measurements of electromagnetic field of high frequency

  07JK
  Jarosław Kieliszek (Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii)

  pdf_icoStandaryzacja metodyk pomiarów pól elektromagnetycznych związanych z ekspozycją człowieka i jej wpływ na jakości badań

  Standarization of measurement methodologies of man-exposure electromagnetic field and influence of standarization on research quality

  08MI
    
  Masateru Ikehata (Japonia – Railway Technical Research Institute)

  pdf_icoInfluence of electromagnetic field on biological structures – the present state of standardization and physical background of the present norms

  Wpływ pola elektromagnetycznego na struktury biologiczne – stan obecny normalizacji i podstawy fizyczne obecnych norm

  09RP
  Rafał Pawlak (Instytut Łączności)

  pdf_icoProblemy pomiarowe związane z wyznaczaniem poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w otoczeniu stacji telefonii komórkowej

  Measurement issues connected with the determination of electromagnic field in the vicinity of mobile phone terminal


  10ER
  Eugeniusz Rokita (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

  Efekty Biologiczne Promieniowania Elektromagnetycznego

  Biological effects of electromagnetic radiation

  11deb

  Dyskusja panelowa